Product

Garnet

Category:

Description

Garnet  (โกเมน)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


           โกเมน  เป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี ไม่เป็นพิษ ปราศจากซิลิกา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค silicosis  จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการปล่อยฝุ่นละอองต่ำกว่าทรายชนิดอื่น ไม่ก่อมลพิษในบรรยากาศ จึงเป็นที่ยอมรับระหว่างหน่วยงานด้าน อาชีวอนามัย ทั่วโลก

การใช้งานโกเมน นิยมใช้ในงานพ่นขัด สำหรับการลอกสี แท็งก์น้ำมัน โครงสร้างอาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้ในการตัดโลหะ Water jet และ ใช้เป็นตัวกลางในการกรองน้ำด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Garnet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *